ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΟΡΙΣΜΟΣ - ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

(ΠΔ 201/1998, άρθρο 13, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2)

Εφημερεύοντες Εκπαιδευτικοί - Επιτήρηση μαθητών

α. Με πράξη του συλλόγου διδασκόντων ορίζονται εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί και καθορίζονται τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητές τους. Αντίγραφο του πρακτικού αναρτάται στο γραφείο του διευθυντή και στο γραφείο των εκπ/κών. Κατά τη σύνταξη των κινδύνων εφημερίας δίνεται προτεραιότητα στην επιτήρηση και τη μέριμνα για την προστασία και τη σωματική ακεραιότητα των μαθητών, τον έλεγχο καθαριότητας των σχολικών χώρων και σε ό,τι έχει σχέση με την υγιεινή και την ασφάλειά τους. Ο χρόνος προσέλευσης των εφημερευόντων δεν μπορεί να είναι μικρότερος των δεκαπέντε ( 15 λεπτών πριν την έναρξη των μαθημάτων).

β. Η κατάσταση με τα ονόματα των εφημερευόντων δεν υπόκειται σε έγκριση από τις προϊστάμενες αρχές του σχολεiου, αλλά μπορεί να περιλαμβάνεται στο ωρολόγιο πρόγραμμα που υποβάλλεται στο σχολικό σύμβουλο για ενημέρωσή του. Κατάσταση εφημερίας μπορεί να γίνει για όλο το σχολικό έτος ή για μικρότερο χρονικό διάστημα αν χρειαστεί ανάγκη τροποποιήσεων. Αντικατάσταση εφημερεύοντος και αλλαγή της ημέρας εφημερίας γίνεται μόνο από το διευθυντή του σχολείου.

γ. Η εφημερία δεν ανήκει στις πρόσθετες υπηρεσίες (παράγραφος 8, άρθρο 13 του Ν. 1566/85). Δικαίωμα απαλλαγής από τις εφημερίες έχουν μόνο ο διευθυντής και ο υποδιευθυντής του σχολείου, καθώς και όσοι αναφέρονται στο εδάφιο στ αυτής της παραγράφου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων, μπορεί να απαλλαγεί εκπ/κός από την εφημερία, όταν διαπιστώνεται ότι ειδικός λόγος δεν του επιτρέπει να εκτελεί τα ειδικά αυτά καθήκοντα.

δ. Ο αριθμός των εφημερευόντων ορίζεται από το σύλλογο διδασκόντων. Για τον ορισμό του λαμβάνεται υπόψη η οργανικότητα του σχολείου, ο αριθμός των μαθητών, η έκταση και η ιδιομορφία του σχολικού χώρου, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής επιτήρηση των μαθητών.

ε. Σε περίπτωση που οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την έξοδο των μαθητών στο προαύλιο την ώρα των διαλειμμάτων, εφαρμόζεται ειδικό πρόγραμμα εφημερίας που περιλαμβάνει και επιτήρηση κατά όροφο.

στ . Οι εκπ/κοί που συμπληρώνουν το ωράριό τους σε δύο σχολεία κάνουν εφημερία μόνο στο ένα, σ' αυτό που είναι οργανικά τοποθετημένοι. Καθήκοντα εφημερίας δεν ανατίθενται σε εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σε τρία και περισσότερα σχολεία, όταν τουλάχιστο το ένα από αυτά λειτουργεί σε χωριστό κτίριο.

ζ. Τα σχολεία που συλλειτουργούν σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 12 του παρόντος Π.Δ., καταρτίζουν κοινό πίνακα εφημερευόντων, ώστε όλοι οι εκπαιδευτικοί του συγκροτήματος, ανεξάρτητα από το σχολείο στο οποίο ανήκουν, να πραγματοποιούν τον ίδιο εβδομαδιαίο αριθμό εφημεριών. Η επιτήρηση γίνεται χωρίς διάκριση για όλους τους μαθητές, ανεξάρτητα από το σχολείο που φοιτούν.

η. Αποχώρηση μαθητή από το σχολείο πριν τη λήξη του διδακτικού ωραρίου της τάξης γίνεται μόνο μετά από συνεννόηση του διευθυντή ή του δασκάλου της ταξης με τους γονείς ή κηδεμόνες.

θ. Υπεύθυνος για την επιτήρηση των μαθητών μέσα στην τάξη είναι ο εκπαιδευτικός που διδάσκει τη συγκεκριμένη ώρα. Γι' αυτό εισέρχεται στην αίθουσα μαζί με τους μαθητές και μετά το τέλος του μαθήματος εξέρχεται απ' αυτή όταν έχουν αποχωρήσει όλοι οι μαθητές.

ι. Από το δάσκαλο της τάξης μπορούν να οριστούν επιμελητές. Ο αριθμός των επιμελητών και τα καθήκοντά τους καθορίζονται μετά από συνεργασία του δασκάλου και των μαθητών

πηγή ipedia.gr

Άδειες

«Άδειες µονίµων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης» 

 
1. ΚΑΝΟΝΙΚΗ Α∆ΕΙΑ 
Ως δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες µε αποδοχές κατ’ έτος, εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι ανάγκης, ανεξάρτητα από το χρόνο προϋπηρεσίας του εκπαιδευτικού. 
 
2. Α∆ΕΙΑ ΓΑΜΟΥ
Πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες µε αποδοχές πριν ή µετά την τέλεση του γάµου. 
 
3. Α∆ΕΙΑ ΓΙΑ ΘΑΝΑΤΟ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ
Σε περίπτωση θανάτου συζύγου και συγγενούς έως και β΄ βαθµού (τόσο οι εξ αίµατος όσο και οι εξ αγχιστείας) άδεια απουσίας τριών (3) εργάσιµων ηµερών. 
 
4. Α∆ΕΙΑ ΣΟΒΑΡΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ
Οι εκπαιδευτικοί που πάσχουν οι ίδιοι ή έχουν σύζυγο ή τέκνο που πάσχει από νόσηµα, το οποίο απαιτεί τακτικές µεταγγίσεις αίµατος ή χρήζει περιοδικής νοσηλείας και όσοι έχουν τέκνα που πάσχουν από βαριά νοητική στέρηση ή σύνδροµο Down δικαιούνται ειδική άδεια µε αποδοχές έως είκοσι δύο (22) εργάσιµες ηµέρες το χρόνο. Εκπαιδευτικοί µε ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω δικαιούνται από την υπηρεσία κάθε ηµερολογιακό έτος άδεια µε αποδοχές έξι (6) εργασίµων ηµερών επιπλέον της κανονικής τους άδειας. 
 
5. Α∆ΕΙΑ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑΣ
Ο εκπαιδευτικός που ανταποκρίνεται σε πρόσκληση από υπηρεσία αιµοληψίας για κάλυψη έκτακτης ανάγκης, καθώς και ο εκπαιδευτικός που µετέχει σε οργανωµένη οµαδική αιµοληψία, δικαιούται ειδική άδεια απουσίας, µε πλήρεις αποδοχές, δύο (2) ηµερών . Οι δύο αυτές ηµέρες άδειας χορηγούνται πέραν της ηµέρας αιµοδοσίας και µπορούν να ληφθούν οποτεδήποτε µέσα στο ίδιο ηµερολογιακό έτος. Η άδεια αυτή χορηγείται και στην περίπτωση λήψης αιµοπεταλίων. 
 
6. Α∆ΕΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ Η/Υ
Ο αποσπασµένος εκπαιδευτικός σε ∆/νση ή Γραφείο, ο οποίος χειρίζεται ηλεκτρονικό υπολογιστή και απασχολείται µπροστά σε οθόνη οπτικής καταγραφής για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των πέντε (5) ωρών του ηµερήσιου ωραρίου εργασίας, δικαιούται µηχανογραφική άδεια, µε πλήρεις αποδοχές, µιας (1) ηµέρας ανά δίµηνο. Η άδεια χορηγείται υποχρεωτικά µέσα στο δίµηνο το οποίο αφορά. 
 
7. Α∆ΕΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ
Στις εκπαιδευτικούς, οι οποίες κυοφορούν, χορηγείται άδεια µητρότητας µε πλήρεις αποδοχές δύο (2) µήνες πριν και τρεις (3) µήνες µετά τον τοκετό. Σε περίπτωση απόκτησης 4ου και άνω τέκνου, η µετά τον τοκετό άδεια προσαυξάνεται για κάθε κύηση κατά δύο (2) µήνες. Στις υπαλλήλους που υιοθετούν τέκνο χορηγείται άδεια τριών (3) µηνών µε πλήρεις αποδοχές εφόσον το υιοθετηµένο τέκνο είναι ηλικίας έως έξι (6) ετών. 
 
8. Α∆ΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ
α) Επιτρέπεται η χορήγηση άδειας ως ενός (1) µήνα εντός του ίδιου ηµερολογιακού έτους. χωρίς αποδοχές, εφόσον οι ανάγκες της υπηρεσίας το επιτρέπουν. Η άδεια αυτή αποτελεί χρόνο πραγµατικής υπηρεσίας.
β) Επιτρέπεται η χορήγηση άδειας χωρίς αποδοχές συνολικής διάρκειας έως δύο (2) ετών, ύστερα από αίτηση τους και γνώµη του υπηρεσιακού συµβουλίου, για σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους.
γ) Η άδεια άνευ αποδοχών συνολικής διάρκειας δύο ετών χορηγείται υποχρεωτικά, χωρίς γνώµη υπηρεσιακού συµβουλίου, όταν πρόκειται για ανατροφή παιδιού ηλικίας έως και έξι (6) ετών. ∆ιάστηµα τριών (3) µηνών της άδειας αυτής χορηγείται πλέον εφάπαξ µε πλήρεις αποδοχές στην περίπτωση γέννησης τρίτου (3ου) παιδιού και άνω, ανεξάρτητα εάν ο εκπαιδευτικός έχει κάνει χρήση της άδειας άνευ αποδοχών της προηγούµενης παραγράφου και εφόσον δεν έχει εξαντλήσει αυτή. 
 
 
9. Α∆ΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙ∆ΙΟΥ – ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ
Ο γονέας εκπαιδευτικός δικαιούται εννέα (9) µήνες άδεια µε αποδοχές για ανατροφή παιδιού, εφόσον δεν κάνει χρήση του µειωµένου ωραρίου. Την άδεια αυτή δικαιούται και ο γονέας εκπαιδευτικός, ο οποίος έχει υιοθετήσει τέκνο. Ειδικά για το γονέα που είναι άγαµος ή χήρος ή διαζευγµένος ή έχει αναπηρία 67% και άνω η συνεχόµενη άδεια ανατροφής τέκνου προσαυξάνεται κατά ένα (1) µήνα. O χρόνος εργασίας του γονέα εκπαιδευτικού, εάν δεν κάνει χρήση της εννεάµηνης άδειας ανατροφής τέκνου, µειώνεται κατά δύο (2) ώρες την εβδοµάδα, εφόσον έχει τέκνα ηλικίας έως δύο (2) ετών. 
 
10. Α∆ΕΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙ∆ΟΣΗΣ ΤΕΚΝΩΝ
Οι εκπαιδευτικοί δικαιούνται να απουσιάζουν ορισµένες ώρες ή ολόκληρη την ηµέρα από την εργασία τους, µέχρι τη συµπλήρωση τεσσάρων (4) συνολικά εργασίµων ηµερών, µέσα στο ηµερολογιακό έτος, για να επισκεφθούν το δηµόσιο ή ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυµα πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης των παιδιών τους και να ενηµερωθούν για την επίδοσή τους. Η άδεια αυτή είναι µε αποδοχές και χορηγείται στον ένα γονέα. Η άδεια χορηγείται είτε για ορισµένες ώρες είτε για ολόκληρη την ηµέρα, σε καµιά όµως περίπτωση πάνω από µία ηµέρα συνεχώς. 
 
11. ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ Α∆ΕΙΑ
α) ∆ικαίωµα αναρρωτικής άδειας Στον εκπαιδευτικό που είναι ασθενής ή χρειάζεται να αναρρώσει, χορηγείται αναρρωτική άδεια µε αποδοχές τόσων µηνών όσα είναι τα έτη της υπηρεσίας του, από την οποία αφαιρείται το σύνολο των αναρρωτικών αδειών που τυχόν έχει λάβει µέσα στην προηγούµενη πενταετία. Αναρρωτική άδεια χορηγούµενη χωρίς διακοπή δεν µπορεί να υπερβεί τους δώδεκα (12) µήνες. Χρόνος υπηρεσίας τουλάχιστον έξι (6) µηνών θεωρείται ως πλήρες έτος. Για δυσίατο νόσηµα, η διάρκεια είναι διπλάσια.
β) Βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες χορηγούνται:
α) µε υπεύθυνη δήλωση του υπαλλήλου ή γνωµάτευση θεράποντος γιατρού έως δύο (2) ηµέρες κάθε φορά και όχι περισσότερες από τέσσερις (4) ηµέρες κατ’ έτος,
β) µε γνωµάτευση του θεράποντα γιατρού έως τρεις (3) ηµέρες κάθε φορά και όχι περισσότερες από έξι (6) κατ’ έτος,
γ) µε γνωµάτευση του διευθυντή κλινικής δηµόσιου νοσοκοµείου έως πέντε (5) ηµέρες κάθε φορά και όχι πέραν των δέκα (10) ηµερών κατ’ έτος. Το σύνολο των βραχυχρόνιων αναρρωτικών αδειών που χορηγούνται χωρίς γνωµάτευση υγειονοµικής επιτροπής, δεν υπερβαίνει αθροιστικά τις δέκα (10) ηµέρες το χρόνο. Σε περίπτωση βραχυχρόνιας αναρρωτικής άδειας πριν ή µετά από αργία ή ανάµεσα σε δύο (2) αργίες, ο υπάλληλος παραπέµπεται υποχρεωτικά για εξέταση στην οικεία υγειονοµική επιτροπή και δεν επιτρέπεται η χορήγησή της µε υπεύθυνη δήλωση. 
 
12. Α∆ΕΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Στους εκπαιδευτικούς που είναι µαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές, προπτυχιακοί ή µεταπτυχιακοί, σε σχολεία και ιδρύµατα και των τριών βαθµίδων εκπαίδευσης, και του ΕΑΠ, χορηγείται άδεια εξετάσεων µε αποδοχές η οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) εργάσιµες ηµέρες κάθε έτος. Για κάθε ηµέρα εξετάσεων χορηγείται άδεια εξετάσεων δύο (2) ηµερών, η προηγουµένη και η ηµέρα της εξέτασης, εφόσον καµία από τις δύο δεν είναι αργία. Οι άδειες εξετάσεων ισχύουν και για τους εκπαιδευτικούς που εκπονούν διδακτορική διατριβή, προκειµένου να συναντηθούν µε τον επιβλέποντα καθηγητή, να παρουσιάσουν τη διατριβή τους ή να την υποστηρίξουν, καθώς και για την ορκωµοσία µετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους. 
 
13. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ Α∆ΕΙΑ 
A. Αδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης µε αποδοχές. 
A1.΄Αδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης για συµµετοχή σε προγράµµατα µετεκπαίδευσης ή κύκλους µεταπτυχιακής εκπαίδευσης. Η άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης µε αποδοχές χορηγείται για ένα σχολικό έτος. Εάν ο εκπαιδευτικός επιθυµεί την ανανέωση της άδειας επανέρχεται µε νέα αίτηση ανανέωσης και πρόσφατα δικαιολογητικά. Αν πρόκειται για φοίτηση σε προγράµµατα ή κύκλους µεταπτυχιακών σπουδών διάρκειας δύο (2) ετών, η άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης µε αποδοχές δεν µπορεί να υπερβεί τα τρία (3) έτη. Αν όµως πρόκειται για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, τότε η άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης µε αποδοχές δεν µπορεί να υπερβεί τα τέσσερα (4) έτη. Καθ’ όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας του εκπαιδευτικού, δεν µπορεί να χορηγηθεί σε αυτόν άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης µε αποδοχές πέραν των πέντε (5) ετών. 
Α2. Άδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης λόγω υποτροφιών. Στους εκπαιδευτικούς, που έχουν υποτροφία από το ΄Ιδρυµα Κρατικών Υποτροφιών (Ι. Κ. Υ.), η άδεια χορηγείται υποχρεωτικά. Υποτροφία από άλλο ίδρυµα ή οργανισµό ηµεδαπό, διεθνή ή αλλοδαπό ή αλλοδαπή κυβέρνηση για µετεκπαίδευση ή µεταπτυχιακή εκπαίδευση, σχετιζόµενη µε το αντικείµενο της ειδικότητας του εκπαιδευτικού συνεκτιµάται για τη χορήγηση της άδειας. 
Β. ΄Αδεια χωρίς αποδοχές για ολοκλήρωση σπουδών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16, περ. Ε΄ του Ν. 1566/1985. 14. Α∆ΕΙΑ ΓΙΑ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΕΣ Ειδική άδεια µε αποδοχές διάρκειας µίας (1) έως τριών (3) ηµερών, κατά περίπτωση, για την άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος ή για τη συµµετοχή σε δίκη ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου. 
Αναλυτικά δείτε σχετικές εγκυκλίους και νόµους στη σελίδα της ΟΛΜΕ www.olme.gr