ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΟΡΙΣΜΟΣ - ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

(ΠΔ 201/1998, άρθρο 13, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2)

Εφημερεύοντες Εκπαιδευτικοί - Επιτήρηση μαθητών

α. Με πράξη του συλλόγου διδασκόντων ορίζονται εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί και καθορίζονται τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητές τους. Αντίγραφο του πρακτικού αναρτάται στο γραφείο του διευθυντή και στο γραφείο των εκπ/κών. Κατά τη σύνταξη των κινδύνων εφημερίας δίνεται προτεραιότητα στην επιτήρηση και τη μέριμνα για την προστασία και τη σωματική ακεραιότητα των μαθητών, τον έλεγχο καθαριότητας των σχολικών χώρων και σε ό,τι έχει σχέση με την υγιεινή και την ασφάλειά τους. Ο χρόνος προσέλευσης των εφημερευόντων δεν μπορεί να είναι μικρότερος των δεκαπέντε ( 15 λεπτών πριν την έναρξη των μαθημάτων).

β. Η κατάσταση με τα ονόματα των εφημερευόντων δεν υπόκειται σε έγκριση από τις προϊστάμενες αρχές του σχολεiου, αλλά μπορεί να περιλαμβάνεται στο ωρολόγιο πρόγραμμα που υποβάλλεται στο σχολικό σύμβουλο για ενημέρωσή του. Κατάσταση εφημερίας μπορεί να γίνει για όλο το σχολικό έτος ή για μικρότερο χρονικό διάστημα αν χρειαστεί ανάγκη τροποποιήσεων. Αντικατάσταση εφημερεύοντος και αλλαγή της ημέρας εφημερίας γίνεται μόνο από το διευθυντή του σχολείου.

γ. Η εφημερία δεν ανήκει στις πρόσθετες υπηρεσίες (παράγραφος 8, άρθρο 13 του Ν. 1566/85). Δικαίωμα απαλλαγής από τις εφημερίες έχουν μόνο ο διευθυντής και ο υποδιευθυντής του σχολείου, καθώς και όσοι αναφέρονται στο εδάφιο στ αυτής της παραγράφου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων, μπορεί να απαλλαγεί εκπ/κός από την εφημερία, όταν διαπιστώνεται ότι ειδικός λόγος δεν του επιτρέπει να εκτελεί τα ειδικά αυτά καθήκοντα.

δ. Ο αριθμός των εφημερευόντων ορίζεται από το σύλλογο διδασκόντων. Για τον ορισμό του λαμβάνεται υπόψη η οργανικότητα του σχολείου, ο αριθμός των μαθητών, η έκταση και η ιδιομορφία του σχολικού χώρου, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής επιτήρηση των μαθητών.

ε. Σε περίπτωση που οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την έξοδο των μαθητών στο προαύλιο την ώρα των διαλειμμάτων, εφαρμόζεται ειδικό πρόγραμμα εφημερίας που περιλαμβάνει και επιτήρηση κατά όροφο.

στ . Οι εκπ/κοί που συμπληρώνουν το ωράριό τους σε δύο σχολεία κάνουν εφημερία μόνο στο ένα, σ' αυτό που είναι οργανικά τοποθετημένοι. Καθήκοντα εφημερίας δεν ανατίθενται σε εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σε τρία και περισσότερα σχολεία, όταν τουλάχιστο το ένα από αυτά λειτουργεί σε χωριστό κτίριο.

ζ. Τα σχολεία που συλλειτουργούν σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 12 του παρόντος Π.Δ., καταρτίζουν κοινό πίνακα εφημερευόντων, ώστε όλοι οι εκπαιδευτικοί του συγκροτήματος, ανεξάρτητα από το σχολείο στο οποίο ανήκουν, να πραγματοποιούν τον ίδιο εβδομαδιαίο αριθμό εφημεριών. Η επιτήρηση γίνεται χωρίς διάκριση για όλους τους μαθητές, ανεξάρτητα από το σχολείο που φοιτούν.

η. Αποχώρηση μαθητή από το σχολείο πριν τη λήξη του διδακτικού ωραρίου της τάξης γίνεται μόνο μετά από συνεννόηση του διευθυντή ή του δασκάλου της ταξης με τους γονείς ή κηδεμόνες.

θ. Υπεύθυνος για την επιτήρηση των μαθητών μέσα στην τάξη είναι ο εκπαιδευτικός που διδάσκει τη συγκεκριμένη ώρα. Γι' αυτό εισέρχεται στην αίθουσα μαζί με τους μαθητές και μετά το τέλος του μαθήματος εξέρχεται απ' αυτή όταν έχουν αποχωρήσει όλοι οι μαθητές.

ι. Από το δάσκαλο της τάξης μπορούν να οριστούν επιμελητές. Ο αριθμός των επιμελητών και τα καθήκοντά τους καθορίζονται μετά από συνεργασία του δασκάλου και των μαθητών

πηγή ipedia.gr

Άδειες

«Άδειες ?ονί?ων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθ?ιας και ?ευτεροβάθ?ιας εκπαίδευσης» 

 
1. ΚΑΝΟΝΙΚΗ Α?ΕΙΑ 
?ς δέκα (10) εργάσι?ες η?έρες ?ε αποδοχές κατ? έτος, εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι ανάγκης, ανεξάρτητα από το χρόνο προϋπηρεσίας του εκπαιδευτικού. 
 
2. Α?ΕΙΑ ΓΑΜΟΥ
Πέντε (5) εργάσι?ες η?έρες ?ε αποδοχές πριν ή ?ετά την τέλεση του γά?ου. 
 
3. Α?ΕΙΑ ΓΙΑ ΘΑΝΑΤΟ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ
Σε περίπτωση θανάτου συζύγου και συγγενούς έως και β΄ βαθ?ού (τόσο οι εξ αί?ατος όσο και οι εξ αγχιστείας) άδεια απουσίας τριών (3) εργάσι?ων η?ερών. 
 
4. Α?ΕΙΑ ΣΟΒΑΡ?Ν ΑΣΘΕΝΕΙ?Ν
Οι εκπαιδευτικοί που πάσχουν οι ίδιοι ή έχουν σύζυγο ή τέκνο που πάσχει από νόση?α, το οποίο απαιτεί τακτικές ?εταγγίσεις αί?ατος ή χρήζει περιοδικής νοσηλείας και όσοι έχουν τέκνα που πάσχουν από βαριά νοητική στέρηση ή σύνδρο?ο Down δικαιούνται ειδική άδεια ?ε αποδοχές έως είκοσι δύο (22) εργάσι?ες η?έρες το χρόνο. Εκπαιδευτικοί ?ε ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω δικαιούνται από την υπηρεσία κάθε η?ερολογιακό έτος άδεια ?ε αποδοχές έξι (6) εργασί?ων η?ερών επιπλέον της κανονικής τους άδειας. 
 
5. Α?ΕΙΑ ΑΙΜΟ?ΟΣΙΑΣ
Ο εκπαιδευτικός που ανταποκρίνεται σε πρόσκληση από υπηρεσία αι?οληψίας για κάλυψη έκτακτης ανάγκης, καθώς και ο εκπαιδευτικός που ?ετέχει σε οργανω?ένη ο?αδική αι?οληψία, δικαιούται ειδική άδεια απουσίας, ?ε πλήρεις αποδοχές, δύο (2) η?ερών . Οι δύο αυτές η?έρες άδειας χορηγούνται πέραν της η?έρας αι?οδοσίας και ?πορούν να ληφθούν οποτεδήποτε ?έσα στο ίδιο η?ερολογιακό έτος. Η άδεια αυτή χορηγείται και στην περίπτωση λήψης αι?οπεταλίων. 
 
6. Α?ΕΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ Η/Υ
Ο αποσπασ?ένος εκπαιδευτικός σε ?/νση ή Γραφείο, ο οποίος χειρίζεται ηλεκτρονικό υπολογιστή και απασχολείται ?προστά σε οθόνη οπτικής καταγραφής για χρονικό διάστη?α ?εγαλύτερο των πέντε (5) ωρών του η?ερήσιου ωραρίου εργασίας, δικαιούται ?ηχανογραφική άδεια, ?ε πλήρεις αποδοχές, ?ιας (1) η?έρας ανά δί?ηνο. Η άδεια χορηγείται υποχρεωτικά ?έσα στο δί?ηνο το οποίο αφορά. 
 
7. Α?ΕΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ
Στις εκπαιδευτικούς, οι οποίες κυοφορούν, χορηγείται άδεια ?ητρότητας ?ε πλήρεις αποδοχές δύο (2) ?ήνες πριν και τρεις (3) ?ήνες ?ετά τον τοκετό. Σε περίπτωση απόκτησης 4ου και άνω τέκνου, η ?ετά τον τοκετό άδεια προσαυξάνεται για κάθε κύηση κατά δύο (2) ?ήνες. Στις υπαλλήλους που υιοθετούν τέκνο χορηγείται άδεια τριών (3) ?ηνών ?ε πλήρεις αποδοχές εφόσον το υιοθετη?ένο τέκνο είναι ηλικίας έως έξι (6) ετών. 
 
8. Α?ΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟ?ΟΧ?Ν
α) Επιτρέπεται η χορήγηση άδειας ως ενός (1) ?ήνα εντός του ίδιου η?ερολογιακού έτους. χωρίς αποδοχές, εφόσον οι ανάγκες της υπηρεσίας το επιτρέπουν. Η άδεια αυτή αποτελεί χρόνο πραγ?ατικής υπηρεσίας.
β) Επιτρέπεται η χορήγηση άδειας χωρίς αποδοχές συνολικής διάρκειας έως δύο (2) ετών, ύστερα από αίτηση τους και γνώ?η του υπηρεσιακού συ?βουλίου, για σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους.
γ) Η άδεια άνευ αποδοχών συνολικής διάρκειας δύο ετών χορηγείται υποχρεωτικά, χωρίς γνώ?η υπηρεσιακού συ?βουλίου, όταν πρόκειται για ανατροφή παιδιού ηλικίας έως και έξι (6) ετών. ?ιάστη?α τριών (3) ?ηνών της άδειας αυτής χορηγείται πλέον εφάπαξ ?ε πλήρεις αποδοχές στην περίπτωση γέννησης τρίτου (3ου) παιδιού και άνω, ανεξάρτητα εάν ο εκπαιδευτικός έχει κάνει χρήση της άδειας άνευ αποδοχών της προηγού?ενης παραγράφου και εφόσον δεν έχει εξαντλήσει αυτή. 
 
 
9. Α?ΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙ?ΙΟΥ ? ΜΕΙ?ΜΕΝΟ ?ΡΑΡΙΟ
Ο γονέας εκπαιδευτικός δικαιούται εννέα (9) ?ήνες άδεια ?ε αποδοχές για ανατροφή παιδιού, εφόσον δεν κάνει χρήση του ?ειω?ένου ωραρίου. Την άδεια αυτή δικαιούται και ο γονέας εκπαιδευτικός, ο οποίος έχει υιοθετήσει τέκνο. Ειδικά για το γονέα που είναι άγα?ος ή χήρος ή διαζευγ?ένος ή έχει αναπηρία 67% και άνω η συνεχό?ενη άδεια ανατροφής τέκνου προσαυξάνεται κατά ένα (1) ?ήνα. O χρόνος εργασίας του γονέα εκπαιδευτικού, εάν δεν κάνει χρήση της εννεά?ηνης άδειας ανατροφής τέκνου, ?ειώνεται κατά δύο (2) ώρες την εβδο?άδα, εφόσον έχει τέκνα ηλικίας έως δύο (2) ετών. 
 
10. Α?ΕΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙ?ΟΣΗΣ ΤΕΚΝ?Ν
Οι εκπαιδευτικοί δικαιούνται να απουσιάζουν ορισ?ένες ώρες ή ολόκληρη την η?έρα από την εργασία τους, ?έχρι τη συ?πλήρωση τεσσάρων (4) συνολικά εργασί?ων η?ερών, ?έσα στο η?ερολογιακό έτος, για να επισκεφθούν το δη?όσιο ή ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυ?α πρωτοβάθ?ιας ή δευτεροβάθ?ιας εκπαίδευσης των παιδιών τους και να ενη?ερωθούν για την επίδοσή τους. Η άδεια αυτή είναι ?ε αποδοχές και χορηγείται στον ένα γονέα. Η άδεια χορηγείται είτε για ορισ?ένες ώρες είτε για ολόκληρη την η?έρα, σε κα?ιά ό?ως περίπτωση πάνω από ?ία η?έρα συνεχώς. 
 
11. ΑΝΑΡΡ?ΤΙΚΗ Α?ΕΙΑ
α) ?ικαίω?α αναρρωτικής άδειας Στον εκπαιδευτικό που είναι ασθενής ή χρειάζεται να αναρρώσει, χορηγείται αναρρωτική άδεια ?ε αποδοχές τόσων ?ηνών όσα είναι τα έτη της υπηρεσίας του, από την οποία αφαιρείται το σύνολο των αναρρωτικών αδειών που τυχόν έχει λάβει ?έσα στην προηγού?ενη πενταετία. Αναρρωτική άδεια χορηγού?ενη χωρίς διακοπή δεν ?πορεί να υπερβεί τους δώδεκα (12) ?ήνες. Χρόνος υπηρεσίας τουλάχιστον έξι (6) ?ηνών θεωρείται ως πλήρες έτος. Για δυσίατο νόση?α, η διάρκεια είναι διπλάσια.
β) Βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες χορηγούνται:
α) ?ε υπεύθυνη δήλωση του υπαλλήλου ή γνω?άτευση θεράποντος γιατρού έως δύο (2) η?έρες κάθε φορά και όχι περισσότερες από τέσσερις (4) η?έρες κατ? έτος,
β) ?ε γνω?άτευση του θεράποντα γιατρού έως τρεις (3) η?έρες κάθε φορά και όχι περισσότερες από έξι (6) κατ? έτος,
γ) ?ε γνω?άτευση του διευθυντή κλινικής δη?όσιου νοσοκο?είου έως πέντε (5) η?έρες κάθε φορά και όχι πέραν των δέκα (10) η?ερών κατ? έτος. Το σύνολο των βραχυχρόνιων αναρρωτικών αδειών που χορηγούνται χωρίς γνω?άτευση υγειονο?ικής επιτροπής, δεν υπερβαίνει αθροιστικά τις δέκα (10) η?έρες το χρόνο. Σε περίπτωση βραχυχρόνιας αναρρωτικής άδειας πριν ή ?ετά από αργία ή ανά?εσα σε δύο (2) αργίες, ο υπάλληλος παραπέ?πεται υποχρεωτικά για εξέταση στην οικεία υγειονο?ική επιτροπή και δεν επιτρέπεται η χορήγησή της ?ε υπεύθυνη δήλωση. 
 
12. Α?ΕΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕ?Ν
Στους εκπαιδευτικούς που είναι ?αθητές, σπουδαστές ή φοιτητές, προπτυχιακοί ή ?εταπτυχιακοί, σε σχολεία και ιδρύ?ατα και των τριών βαθ?ίδων εκπαίδευσης, και του ΕΑΠ, χορηγείται άδεια εξετάσεων ?ε αποδοχές η οποία δεν ?πορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) εργάσι?ες η?έρες κάθε έτος. Για κάθε η?έρα εξετάσεων χορηγείται άδεια εξετάσεων δύο (2) η?ερών, η προηγου?ένη και η η?έρα της εξέτασης, εφόσον κα?ία από τις δύο δεν είναι αργία. Οι άδειες εξετάσεων ισχύουν και για τους εκπαιδευτικούς που εκπονούν διδακτορική διατριβή, προκει?ένου να συναντηθούν ?ε τον επιβλέποντα καθηγητή, να παρουσιάσουν τη διατριβή τους ή να την υποστηρίξουν, καθώς και για την ορκω?οσία ?ετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους. 
 
13. ΕΚΠΑΙ?ΕΥΤΙΚΗ Α?ΕΙΑ 
A. Αδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης ?ε αποδοχές. 
A1.΄Αδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης για συ??ετοχή σε προγρά??ατα ?ετεκπαίδευσης ή κύκλους ?εταπτυχιακής εκπαίδευσης. Η άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης ?ε αποδοχές χορηγείται για ένα σχολικό έτος. Εάν ο εκπαιδευτικός επιθυ?εί την ανανέωση της άδειας επανέρχεται ?ε νέα αίτηση ανανέωσης και πρόσφατα δικαιολογητικά. Αν πρόκειται για φοίτηση σε προγρά??ατα ή κύκλους ?εταπτυχιακών σπουδών διάρκειας δύο (2) ετών, η άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης ?ε αποδοχές δεν ?πορεί να υπερβεί τα τρία (3) έτη. Αν ό?ως πρόκειται για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, τότε η άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης ?ε αποδοχές δεν ?πορεί να υπερβεί τα τέσσερα (4) έτη. Καθ? όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας του εκπαιδευτικού, δεν ?πορεί να χορηγηθεί σε αυτόν άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης ?ε αποδοχές πέραν των πέντε (5) ετών. 
Α2. Άδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης λόγω υποτροφιών. Στους εκπαιδευτικούς, που έχουν υποτροφία από το ΄Ιδρυ?α Κρατικών Υποτροφιών (Ι. Κ. Υ.), η άδεια χορηγείται υποχρεωτικά. Υποτροφία από άλλο ίδρυ?α ή οργανισ?ό η?εδαπό, διεθνή ή αλλοδαπό ή αλλοδαπή κυβέρνηση για ?ετεκπαίδευση ή ?εταπτυχιακή εκπαίδευση, σχετιζό?ενη ?ε το αντικεί?ενο της ειδικότητας του εκπαιδευτικού συνεκτι?άται για τη χορήγηση της άδειας. 
Β. ΄Αδεια χωρίς αποδοχές για ολοκλήρωση σπουδών, σύ?φωνα ?ε τις διατάξεις του άρθρου 16, περ. Ε΄ του Ν. 1566/1985. 14. Α?ΕΙΑ ΓΙΑ ?ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΕΣ Ειδική άδεια ?ε αποδοχές διάρκειας ?ίας (1) έως τριών (3) η?ερών, κατά περίπτωση, για την άσκηση του εκλογικού δικαιώ?ατος ή για τη συ??ετοχή σε δίκη ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου. 
Αναλυτικά δείτε σχετικές εγκυκλίους και νό?ους στη σελίδα της ΟΛΜΕ www.olme.gr